LA LLUITA DE LES DONES

08.03.2013 00:10

El 8 de març

Amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, la pau es convertí en el mo-tiu de les celebracions del Dia Inter-nacional de la Dona. I el 8 de març(segons el nostre calendari) de 1917 les dones russes, que feia anys que també ho celebraven, van sortir al carrer en demanda d'aliments i per retorn dels combatents. Aquest va ser l'inici del moviment que acabaria amb la dimissió del tsar i la procla-mació de la República. A partir d'a-quest moment, el Dia Internacional de la Dona quedà fixat en la data del 8 de març.

Reivindicació de millors condicions de treball i de vida, i de drets polí-tics i manifestacions en favor de la pau, són alguns del temes que es troben en l'origen de la celebració del 8 de març. Amb el ressorgi-ment del feminisme, a fi-nals dels anys seixanta i setanta, tornà a implantar-se la cele-bració d'aquesta data, que van aca-bar de corroborar les Nacions Uni-des, el 1977, en declarar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.

Les precàries i difícils condicions de treball industrial van provocar, des de mitjans del segle XIX, l'aparició de mo-viments de dones que reivindicaven mi-llors condicions laborals, com ara la re-ducció de la jornada laboral, la limita-ció de l'edat de treball de les criatures, la prohibició de l'horari nocturn per a les dones, la compensació econòmica per accidents laborals i les mesures per prevenir-los.

ELS FETS A NOVA YORK

En l'origen de la comme-moració del 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, tradicionalment s'han destacat diversos fets puntuals: la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes de 1857, l'incendi de la fàbrica Cotton o el de la Triangle Shirtxaist Company, de Nova York, el dia 25 de març de 1911 (indústria tèxtil o treballaven cinc-centes persones, en la seva gran majo-ria dones immigrants joves). En aquest darrer incident van morir 142 obreres que l'any anterior havien mantingut una important vaga per demanar millors condicions laborals. El color del fil que s'estava treballant en el moment de la tragèdia, el lila, simbolitzarà la lluita de la dona per la igualtat.

El 8 de març s'ha convertit en un símbol per a les dones dels cinc continents, al marge de la diversi-tat d'experiències vitals i culturals.

La celebració no es basa en un únic fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i el sentit dels símbols i significats també.

ANTECEDENTS

Des de l'inici de la revo-lució industrial, àmplies capes de la població femenina dels sectors populars es van incorporar al treball assalariat. Aquesta incor-poració no les eximí, però, de con-tinuar sent responsables del treball de cura de les persones del grup familiar ni de les activitats domèsti-ques.

EL DRET A VOT

Ja que les dones contribuïen amb el seu treball (tant remunerat com el domèstic) al creixement de l'econo-mia dels seus respec-tius països, volien tenir el dret a participar en l'àmbit públic. Aquesta participació se centrà, durant unes dècades, en la reivindicació del dret de vot per a les dones, l'altre gran eix que con-flueix en la celebració d'aquest dia.

La primera declaració programàtica reivindicant ell dret de vot la van fer les dones nord-americanes, el 1848, reunides a Seneca Falls. Anys a ve-nir, les sufragistes angleses van fer de la reivindicació del dret de vot per a les dones l'eix central de les mobilitzacions. Les seves accions i les seves idees van traspassar fron-teres i van tenir repercussions en altres països.

Secretaria de la Dona

Federació de Sanitat CCOO

 

Volver