plataforma conveni

22.02.2010 13:21

 

Plataforma de CCOO

per a la negociació del 8è Conveni de la XHUP

CCOO iniciem la negociació amb la voluntat i el convenciment que en

aquest nou conveni aconseguirem millores significatives en les

condicions laborals de tots els treballadors i treballadores del sector.

Per assolir aquest objectiu, hem plantejat una plataforma ambiciosa.

Els punts més importants de la nostra plataforma són els següents:

1. Revisió i actualització de les categories professionals: reorganització de la

classificació professional.

2. Garantir l’increment de la contractació fixa i establir un sistema que garanteixi

la promoció professional. També cal garantir l’efectivitat del dret a la mobilitat

del personal entre els diferents serveis i torns d’un mateix centre. Realitzar

convocatòries periòdiques (com a mínim anualment) per cobrir totes les

places vacants.

3. Reducció de jornada. Establir una jornada màxima anual diürna de 1.599

hores per a tothom (inclosos els facultatius) i nocturna de 1.445 hores,

respectant en tot cas la diferència establerta entre la jornada màxima actual

(1.620) i l’efectivament realitzada en els centres que actualment facin una

jornada inferior. Revisió de la jornada complementària. Establiment d’una

jornada diària mínima. Festa de com a mínim dos caps de setmana al mes.

4. Formació: revisió del redactat actual. Garantir un mínim d’hores de formació

per a tots els treballadors i treballadores, que s’hauran de fer preferiblement

en horari laboral; en cas contrari s’hauran de donar festes compensatòries.

5. Salut laboral i prevenció de riscos: revisar i adaptar el text del conveni per tal

de millorar-lo sobre els temes relacionats amb la salut laboral i la prevenció de

riscos laborals.

6. Implementació i desenvolupament de la Llei d’igualtat: realització de plans

d’igualtat i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

7. Incentivació, promoció i desenvolupament professionals: modificació del

temps per a l’accés i la permanència per al canvi de nivell; ampliar l’àmbit de

comptabilització dels serveis prestats; desaparició del període transitori;

comptabilització dels anys excedents per passar de nivell; accés al nivell A

amb 5 anys de serveis prestats en qualsevol centre d’aplicació d’aquest

conveni o del SISCAT, a excepció dels grups 1 i 2, que, amb un any de

Octubre 2009

permanència i l’especialitat corresponent, podran accedir al nivell A; qualsevol

categoria amb especialitat que pugui ser reconeguda en un futur tindrà les

mateixes condicions abans esmentades. El temps de permanència per a

canvi de nivell: 6 anys. Que tots els nivells siguin consolidables.

Comptabilitzar els anys de serveis prestats, el nivell assolit i els anys

excedents per a la comptabilització en qualsevol centre d’aplicació del

conveni o del SISCAT. Revisió i augment de les retribucions:

Nivell A, grups 2, 3, 4, 5, 6 i 7 6% de la RAF

Nivell B, grups 3, 4, 5, 6 i 7 10% de la RAF

8. Retribució variable en funció dels objectius: creació d’una comissió paritària.

Rebaixar el temps de presència efectiva. Augmentar les excepcions per a la

comptabilització del temps treballat a: baixa per accident, accident laboral o

malaltia professional, en un o més processos, intervenció quirúrgica i/o ingrés

hospitalari durant tot el procés de la baixa, baixa per IT derivada de l’embaràs.

Canvi de la ponderació dels objectius. Per als grups del 3 al 7 rebaixar el

temps de presència efectiva al 80%.

9. Retribucions: increment salarial del 3% anual en tots els conceptes retributius,

amb clàusula de revisió salarial si l’IPC és superior. Racionalització dels

conceptes salarials amb la incorporació del plus conveni al salari base.

Increment dels plusos de dissabtes, diumenges, festius i festius especials.

Estendre el complement d’adscripció al SIPDP a tots els grups professionals.

Inclusió d’un plus de jornada partida.

10. 4 dies de festa: 2 per Setmana Santa i 2 per Nadal, comptabilitzar-los com a

efectivament treballats. Incloure la possibilitat de gaudir permisos sense sou.

11. Adequació d’alguns articles del conveni a la legislació i a la jurisprudència

actuals: manteniment del dret a gaudir les vacances quan s’ha estat en

situació d’IT, reducció de la jornada complementària, permisos retribuïts, etc.

12. En cas d’IT, abonament de la quantitat necessària per tal de garantir el 100%

de la retribució salarial fins a 180 dies per any treballat.

13. Revisió del plus de vinculació: treure els 30 dies i el topall dels 20 anys.

14. Revisar i plantejar les millors condicions del sector; plus de dedicació

exclusiva, etc...

15. Realitzar una acurada redacció del conveni que deixi molt més clar el seu

contingut per tal d’evitar, en la mesura del possible, els conflictes originats per

les diverses interpretacions existents.

Nivell C, grups 3, 4, 5, 6 i 7 14 % de la RAF

Volver