L'us del Llenguatge no Sexisita

INTRODUCCIÓ

El llenguatge determina la visió del mon que en té  una col·lectivitat, estructura  la nostra percepció de la realitat i en definitiva reflexa com aquesta col·lectivitat entén  el mon  que li envolta.

Els usos lingüístics que fem a la  nostra societat actual estan impregnats d’un llenguatge masculinitzant i androcèntric, que invisibilitza a les dones.

Segons el DRAE  androcèntrisme “visió del món i  de les relacions socials centrada en el punt de vista masculí”.

La visió androcéntrica avui dia  continua imposant-se malgrat els avenços igualitaris en legislació, creences,  costums i  malgrat  el canvi social protagonitzat per les dones. Hem de superar aquest hàbit de masculinitzar el llenguatge i eradicar el tradicional androcèntrisme  que anul·la a les dones a la representació escrita i a la realitat  i  que afavoreix la seva  subordinació social.

 A l’àmbit laboral el llenguatge és l’eina de comunicació i del seu  ús no sexista a escrits comunicatius, redaccions de convenis, conferències, etc., dependrà l’assoliment  d’una igualtat efectiva entre dones i homes. Les discriminacions que sofreixen encara en l'actualitat les dones en l'àmbit laboral són manifestacions del sexisme existent.

     Exemple de convenis:  El sindicalista és l’ encarregat  de…

                                                Per  visitesl mèdiques el treballador disposarà..

                                                Els treballadors afectats per..

S'entén per sexisme segons el DRAE “discriminació de persones d'un sexe per considerar-ho inferior a un altre”.

De la discriminació sexista  pot derivar al mon laboral  la discriminació salarial,la discriminació  d'accés a l'ocupació, promoció, formació i també assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

 És  de vital importància eradicar l’ús masculinitzant del llenguatge per a NO deixar  fora de l’escenari sindical a les treballadores, afiliades,  en definitiva a les dones. Així com  eradicar del llenguatge el masculí  com a ésser humà general que no reconeix a les dones i les  pressuposa una jerarquia inferior.

 Només  sent  conscients d’això podrem lluitar contra la discriminació d’oportunitats, contra les discriminacions a la negociació col·lectiva i contra les discriminacions que puguin  produir-se  a la nostra societat patriarcal que exclou a les dones.